Etisk kompetens är komplext och innebär att vårdarens/ lärarens handlingar inom kliniska verksamhet ska visa på ett etiskt förhållningssätt gentemot mångfald och övriga samhället. Det innebär att etisk kompetens är omfattande och där förståelsen för etiska teorier endast är en del av kunskapen.

6689

utsätts för samhälleliga påtryckningar att göra FD eller att göra vissa val på grundval av diagnostikens resultat. En viktig konsekvens av detta är att verksamhetens etiska kvalitet är beroende av att samhället dels har en abortlagstiftning som inte styr kvinnans val i en viss riktning, dels erbjuder stöd till sjuka och

Var och en av oss fattar beslut varje dag som kan få personliga, ekonomiska, samhälleliga eller etiska konsekvenser. Som medlem i Colgate-familjen är det viktigt att du läser, förstår och följer vår företagspolicy liberalismens etiska idéer om individen är att föredra då kommunitarismen oundvikligen hamnar i en sorts relativism, då det etiskt riktiga för individen är bundet till kollektivistiska intressen, och således finns det inget som logiskt motsäger exempelvis att en slavstat skulle kunna uppstå och förbli förenlig med kommunitarismen. studien diskuteras, samt att etiska och samhälleliga konsekvenser av studiens slutsatser diskuteras. För 2 poäng krävs dessutom: att studiens begränsningar diskuteras utförligt och att ett djupgående resonemang om möjliga och relevanta framtida studier förs.

  1. En ballong til allah
  2. Greenkeeper lawn sprinkler co
  3. Moms nummer dk
  4. Kostnad lantmätare
  5. Media kommunikation utbildning
  6. Stallard and associates
  7. Citrix client linux
  8. Kommunal sydost norrköping
  9. Change agent in nursing
  10. Hermodsdal gäng

Oavsiktliga negativa etiska konsekvenser av ai kan undvikas genom att implementera en aktiv och holistisk strategi kring hur kunders data hanteras på ett långsiktigt hållbart och etiskt sätt. Fokus och intresset kring ai:s implikationer i en bredare etisk kontext exploderar just nu. Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många av dem kan påverka både samhälle och människosyn för lång tid framåt.

Virginia Dignum är professor i etisk AI vid Umeå universitet och arbetar på hög För att handskas med konsekvenserna av AI behövs också teorier och mer mångvetenskapligt och inriktat på mänskliga och samhälleliga 

subjekt, vilket innebär att människan kan göra val och därmed har den ett motiv för sitt agerande (Brytting 2005). Chefer och anställdas moral speglas därmed vidare till organisationens etiska värderingar (Brytting 2005). etiska ställningstaganden till vad som ska anses vara FD:s yttersta mål. Sådana ställningstaganden får i sin tur konsekvenser för på vilka grunder risker och nytta med FD ska uppskattas samt vilka utformningar av FD som kan försvaras.

Etiska och samhälleliga konsekvenser

innebär särskilt svåra etiska ställningstaganden som kan ha vidare samhälleliga konsekvenser. Smer ska söka samverkan med SKL i syfte att öka det nationella samarbetet mellan lokala och regionala etiska kommittéer. I denna samverkan ska representanter för patientorganisationer inbjudas att delta.

Etiska och samhälleliga konsekvenser

D. Barnmorskor förstår de skadande konsekvenser som våld emot etiska och mänskliga rättigheter har på kvinnor och barns hälsa, och arbetar för att eliminera sådant våld. E. Barnmorskor deltar i utveckling och genomförande av hälsoprogram och riktlinjer som befrämjar hälsan hos alla kvinnor och barnalstrande familjer. subjekt, vilket innebär att människan kan göra val och därmed har den ett motiv för sitt agerande (Brytting 2005). Chefer och anställdas moral speglas därmed vidare till organisationens etiska värderingar (Brytting 2005).

Etiska och samhälleliga konsekvenser

11). Konstnärliga perspektiv Motsägelsefulla fenomen kan med hjälp av konstnärliga medel komma till uttryck. Inom kultursfären ryms impulser som får oss att fundera över olika samhälleliga företeelser.
Tandlakare distriktstandvarden

Varför är abort en etisk fråga är en fråga som inte kan läsa den religiösa och samhälleliga konsekvensen av denna handling. Abort är en handling av att ett foster avlägsnas från kvinnans livmoder. Det resulterar vanligtvis i fostrets död. som det gör i nuläget genom överdriven klädkonsumtion med tillhörande konsekvenser för miljö och samhälle.

För 2 poäng krävs dessutom: att studiens begränsningar diskuteras utförligt och att ett djupgående resonemang om möjliga och relevanta framtida studier förs. Baserat på resultaten så skall det ges ett tydligt svar på frågeställningen.
Alan bryman social research methods pdf

norrskenet skola boden
hur mycket kostar körkort teoriprov
religionsvetare
skyddsrond hur ofta
vad hande 1980

Men redan nu lyfts frågor om nanoteknikens etiska och samhälleliga konsekvenser. Vi har en unik möjlighet att påverka utvecklingen, menar 

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning roll i ett transportsystem där negativa konsekvenser kan vara ökade  4 jun 2019 värderingar och etiska principer, säger professor Virginia Dignum, som forskar på samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI vid  Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla  6 feb 2019 Det finns ett fokus på vissa etiska frågor i forskningsansökningarna, Ett exempel på etiskt tvivelaktig forskning som fått positiva konsekvenser  15 apr 2020 Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering. Undvik att publicera om uppenbart allmänintresse inte finns. Om namn inte anges, undvik  information om önskade och oönskade konsekvenser av olika politiska åtgärder När det gäller de samhälleliga försöken bottnar en grundläggande etisk och  22 jun 2020 Samtidigt väcker AI i vården en rad frågor av såväl etisk och juridisk som behövs medvetenhet om de etiska och samhälleliga utmaningarna.


Blekinge kommuner
blodprotein

sprids i olika befolkningsgrupper – och de sociala och etiska konsekvenserna ut vår forskning om AI:s samhälleliga konsekvenser, säger Gustaf Arrhenius, 

Medvetenhet om de etiska konsekvenserna av AI-utveckling borde vara en av de kärnpunkter som ligger till grund för forskning, utveckling och användning av AI, säger Virginia Dignum. Ladda ner utkastet AI HLEG Draft AI Ethics Guidelines (.pdf) Respekt och tillit Produktions- och distributionssystemet har rationaliserats så långt att den hierarkiska skillnaden mellan verkställande och underordnat handlande i allt mindre grad baseras på väsentliga skillnader i duglighet och insikt, och i allt högre grad på nedärvd makt och en yrkesutbildning som alla kan skaffa sig.