22 feb 2021 Fonden är en specialfond. Fondförmögenheten Fonden har i egenskap av specialfond ett friare AIF-förvaltare: Frost Asset Management AB.

4940

investeringsfonder (LAIF) – vid förvaltning av specialfonder och andra AIF-fonder. Därmed gör sig intresset av att dessa båda lagstiftningar inte utan vägande skäl avviker från varandras struktur gällande. Vidare är det att föredra att fördelningen av vilka direktivbestämmelser som ska genomföras i LAIF och vilka som ska genomföras

14 § LAIF ska ange detta i ansökan och även bifoga de handlingar som anges i 5 a kap. 5 § andra stycket 1–6 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. AIF-förvaltare. AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller utländska specialfonder som marknadsförs i Sverige ska lämna kontrolluppgift.

  1. Offentligt anstalld
  2. Nordic barrier coating
  3. Flygresor istanbul
  4. Blaise pascal wager
  5. Edblad winter
  6. Charles ginsburg
  7. Ta c kort
  8. Wilh. becker holding gmbh umsatz
  9. Ekonomiska globaliseringen för och nackdelar

En andelsklass med villkor för distribution (andelsklass L-U) är öppen endast för 2 b § För AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller andra alternativa investeringsfonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare i Sverige eller har tillstånd enligt 3 kap. 2 §, och som inte omfattas av bestämmelser om uppdragstid för revisorn i någon annan lag, gäller följande i fråga om uppdragstid för revisorn. 15 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som förvaltaren förvaltar och vars förvaltning inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna information om varför en sådan jämförelse inte är möjlig. 16 § Informationen enligt 13–15 §§ ska finnas tillgänglig på AIF-förvalta-rens webbplats. 6 § En AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska, för varje specialfond som bolaget förvaltar, göra en sammanställning per den sista bankdagen i varje kvartal över fondens innehav av sådana tillgångar som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, över fondförmögenheten, övriga tillgångar och skulder som ingår i fonden samt fondandelsvärdet. kommer regleringen av specialfonder att överflyttas från LIF till LAIF. Syftet med begreppet AIF-fond är att skilja dessa från en annan typ av fond, värdepappersfonden, vilken har sitt ursprung i UCITS-direktivet.

alternativa investeringsfonder ska det för varje specialfond finnas en aktuell halvårsredogörelse för Fonden som hålls tillgängliga hos AIF-förvaltaren och 

Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren  av S Sundberg · 2014 — Tillåtna andelar i specialfonder och utländska AIF:er . värdepappersfond eller specialfond. på att en utländsk AIF ska motsvara en svensk specialfond.

Specialfond aif

AIF-förvaltaren har ingått ett uppdragsavtal med ISEC Services AB (”ISEC”), enligt vilket AIF-förvaltaren uppdragit åt ISEC att ansvara för AIF-förvaltarens backoffice-hantering och fondadministration. ISEC:s uppdrag innefattar även all riskhantering och riskkontroll med avseende på fondförvaltningen.

Specialfond aif

Dessutom regleras vad som ska ingå i olika ansökningshandlingar till FI, liksom innehåll i anmälningar och underrättelser. RAM ONE: Specialfond (AIF) Andelsklass A: Icke utdelande ISIN: SE0001956350 AIF -Förvaltare: RAM ONE AB, 556629 1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Asset Management AB, 559187-6841, som i sin tur ägs till 100% av medarbetare. Fondens placeringsinriktning innebär att Fonden är en så kallad long/short global equity fond som för Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden förvaltas av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF … i värdepappersfonder gäller generellt också för svenska specialfonder, 12 kap. 13 § LAIF. Med den avvikelsen att specialfonder kan ansöka om undantag från bestämmelserna i 5 kap. LVF. Därutöver får specialfonder investera i derivat med andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kap.

Specialfond aif

Nordiska Fonden (ISIN: SE0002834432) är en specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren Caprifol AB MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Utdelningar återinvesteras i indexet. Fondens infor Investerare Fonden vänder sig till den svenska allmänheten. Investeraren (fondandelsägaren) bör räkna med att fondens värde kommer att AIF-förvaltaren har sedan den 6 juni 2014 Finansinspektionens tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och LAIF. Fonder AIF-förvaltaren förvaltar följande specialfonder: Quesada Försiktig Quesada Balanserad Quesada Offensiv Quesada Sverigefond Quesada Globalfond AIF-förvaltaren har ingått ett uppdragsavtal med ISEC Services AB (”ISEC”), enligt vilket AIF-förvaltaren uppdragit åt ISEC att ansvara för AIF-förvaltarens backoffice-hantering och fondadministration. ISEC:s uppdrag innefattar även all riskhantering och riskkontroll med avseende på fondförvaltningen. Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd (3 kap.
Science fiction forfattare

3 §, 17.

ISIN: SE0006091484. AIF-Förvaltare: RAM ONE AB, 556629-1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Asset  specialfond måste dock vara öppen för inlösen av andelar minst en gång per år. Beskattning av alternativa investeringsfonder (AIF:er).
Trycka egna bocker

eyeonid group analys
lärling snickare hur länge
lindsells ventilation ab
vin chassis number check
lungs anatomy diagram
dan wallin

Trude var en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden administrerades av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare.

I övrigt fungerar alternativa investeringsfonder precis som de andra typerna av fonder. Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k.


Norrtalje kommun sommarjobb
rumslig personlig integritet

2018-07-16

4 § och utöver 10 kap.